Rezultat AIRI ocenjivanja: Vaša organizacija je Spremna za VI

Organizacije koje spadaju u istu AIRI kategoriju imaju tendenciju da prikažu slične sposobnosti i karakteristike; tabela ispod ilustruje opšte sposobnosti, karakteristike, pogodnost organizacija za usvajanje VI u svakoj kategoriji Spremnosti za VI.

 


Tumačenje AIRI rezultata

Opšta je zabluda da je usvajanje VI pogodno za veće organizacije ili one koje se baziraju na tehnologijama. Naprotiv, organizacije koje su Nesvesne VI i Svesne VI , čak iako im nedostaju podaci, talenat ili infrastruktura za mašinsko učenje, mogu da usvoje gotova rešenja VI za svoje osnovne ili periferne poslovne aktivnosti. Na primer, advokatska kancelarija koja je Nesvesna VI ili Svesna VI može da implementira chatbot na svom vebsajtu kako bi pomogla u davanju odgovora na upite svojih klijenata. Ključna razlika je u tome da organizacije koje su Svesne VI mogu bolje da utvrde slučajeve korišćenja VI, isporuče relevantna rešenja VI, i potencijalno imaju više koristi od usvajanja VI.

Organizacije koje su Spremne za VI mogu da integrišu karakteristike VI u postojeće proizvode putem programskog interfejsa aplikacije (API interfejsa). Na primer, firma za istraživanje potrošača koja je Spremna za VI može da napravi API pozive prema uslugama VI koje obezbeduju pružaoci klaud usluga radi analize raspoloženja potrošača. Organizacije koje su Spremne za VI takođe mogu da spremno istražuju otvorene izvore i unapred obučene modele VI kako bi svojim proizvodima ili uslugama dali karakteristike VI, čime se povećava njihova konkurentnost. 

Organizacije koje su Komepentne za VI mogu da razvijaju rešenja prilagođena potrebama korisnika za jedinstvene poslovne potrebe onda kada nikakva rešenja nisu dostupna na tržištu. One su samo ograničene imaginacijama, podacima, i resursima o vrsti rešenja VI koja mogu da razvijaju.

Organizacije bi trebalo da ocenjuju da li njihove trenutne sposobnosti za VI podržavaju njihove organizacione ciljeve. Ukoliko ne postoji poklapanje, organizacije mogu da se pozovu na svoje profile organizacionih sposobnosti kao vodič na visokom nivou o određenim oblastima koje treba targetirati i poboljšati. Važna tačka na koju bi trebalo obratiti pažnju jeste da nije svakoj organizaciji potrebno da dođe do nivoa da je Kompetentna za VI. Idealna Spremnost za VI zavisi od organizacionih ciljeva. 

Štaviše, s obzirom na prodornost tehnologija veštačke inteligencije, organizacije bi trebalo najmanje da teše ka tome da budu Svesne VI. Ovo im daje mogućnost da bolje identifikuju slučajeve korišćenja VI, isporuče relevantna rešenja VI, i budu pametni korisnici VI.


Vaš organizacioni profil i ostale kompanije u Ostale delatnosti industriji

Grafikon na levoj strani prikazuje vaše odgovore i odgovarajući rezultat na osnovu AIRI. Rezulat se kreće od 0 do 3; viši rezultat ukazuje na bolju sposobnost u odnosnoj dimenziji. Grafikon na desnoj strani prikazuje prosečan AIRI rezultat ostalih kompanija u istoj privrednoj delatnosti kao što je vaša organizacija.

 


Vaš organizacioni profil i ostale vrste Mala i srednja preduzeća (MSP) kompanija

Grafikon na levoj strani prikazuje vaše odgovore i odgovarajući rezultat na osnovu AIRI. Rezulat se kreće od 0 do 3; viši rezultat ukazuje na bolju sposobnost u odnosnoj dimenziji. Grafikon na desnoj strani prikazuje prosečan AIRI rezultat ostalih kompanija u istoj privrednoj delatnosti kao što je vaša organizacija. 


Tumačenje organizacionog profila 

Profil organizacione sposobnosti služi kao vodič za organizaciju koja želi da unapredi svoje sposovnosti u veštačkoj inteligenciji.

Organizacija bi trebalo da traži uravnotežen profil tako što će ima sve dimenzije sa istim rezultatom na osnovu željenih sposobnosti; u suprotnom, najslabija dimenzija u profilu koji preteže na jednu stranu može da ometa organizaciju u postizanju svoje ambicije u domenu veštačke inteligencije i da ubira sinergijske efekte po dimenzijama. Na primer, organizacija koja je jaka u Talentima za VI, ali slaba u Podacima i Infrastrukturi za mašinsko učenje ne može efikasno da razvija modele VI. To je zato što njihovim talentima za VI nedostaje neophodna infrastruktura za obavljanje posla.

Retko se dešava da organizacija ima profil koji previše preteže na jednu stranu. Na primer, organizacija bez jake Podrše rukovodstva malo je verovatno da ima neophodne resurse da investira u ostale dimenzije. Isto tako, za organizaciju sa slabom VI pismenošću se sumnja da će identifikovati odgovarajuće slučajeve poslovnog korišćenja , ceniti važnost Kvaliteta podataka, i razumeti neophodnost Etike i Upravljanja VI. Organizacija sa profilom koji previše preteže na jednu stranu možda će želeti da pregleda odgovore samoocenjivanja kako bi obezbedila tačnost.

Utvrđivanjem najslabijih dimenzija, profil organizacione sposobnosti pruža mogućnost organizaciji da se fokusira na dimenzije koje mogu znaćajno da unaprede njene sveukupne sposobnosti za VI. 


Pristup za poboljšanje Spremnosti za VI

U nastavku je predloženi pristup za organizacije kako da imaju koristi od AIRI ocenjivanja i poboljšaju svoju Spremnost za VI:

1. Utvrdite da li trenutna sposobnost za VI podržava organizacione ciljeve

Veštačka inteligencija (VI), slično ostalim tehnologijama, jeste alat koji može da pomogne organizacijama da povećaju svoju konkurentnost putem veće automatizacije (ušteda troškova), bolje ponude proizvoda (prihod), ili dublje sposobnosti za analitiku (uvide). Organizacioni ciljevi služe kao Severnjača za usvajanje tehnologija; usvajanje VI bez jasnog pravca i namere će doneti samo razočaravajuće rezultate. Dakle, organizacije bi trebalo da rade unazad od svojih organizacionih ciljeva kako bi identifikovale potencijalne oblasti gde bi VI mogla da doda eksponencijalnu vrednost pre samog investiranja ili tokom investiranja. 

Onda kada su utvrđene potencijalne oblasti primene veštačke inteligencije, organizacije mogu da odluče da li slučajevi korišćenja opravdavaju angažovanje tima inženjera za VI da razviju prilagođena rešenja.Prilagođena rešenja ne zahteva svaki slučaj korišćenja; organizacije, posebno Nesvesne VI i Svesne VI, bi trebalo prvo da uzmu u obzir komercijalno dostupna rešenja pre razvijanja svojih sopstvenih rešenja VI unutar organizacije. Na primer, advokatska kancelarija može da obezbedi komercijalno dostupna chatbot rešenja kako bi pružila podršku u pružanju usluga svojim korisnicima. Ovakav pristup je brži, ima manje rizika, i daje mogućnost organizaciji da stekne iskustva koristeći aplikacije VI. 

Organizacije bi takođe trebalo da razmotre da li se posedovanje određenih aplikacija VI smatra ključnom konkurentskom prednošću. Na primer, ukoliko advokatska kancelarija veruje da je analiza pravnog predmeta koja je potpomognuta veštačkom inteligencijom osnovna konkurentska prednost ili nije dostupna na tržištu, postoji veći podstrek da se takvo rešenje kreira unutar organizacije.

2. Utvrdite na kom nivou sposobnosti za VI organizacija treba da bude 

Organizacije bi trebalo da se pozovu na AIRI rezultate kako bi razumele na kom nivou sposobnosti za VI treba da budu. Generalno, organizacije koje žele da usvoje komercijalno dostupna rešenja mogu biti Nesvesna VI ili Svesna VI. Organizacije koje žele da u svoje proizvode integrišu karakteristike VI, kao što su klaud usluge, bi trebalo da budu na nivou Spremne za VI. Na kraju, organizacije koje žele da razvijaju svoja prilagođena rešenja VI bi trebalo da budu na nivou Kompetentna za VI.

3. Prvo se fokusirajte na najslabiju dimenziju

Organizacije koje žele da poboljšaju svoju spremnost za VI bi trebalo  prvo da se fokusiraju na najslabiju dimenziju na osnovu svog Profila organizacione sposobnosti. Dimenzije imaju sinergijske efekte, i oni mogu biti otključani samo ako organizacija ima sposobnosti u svim dimenzijama. Ukoliko organizacija ima više dimenzija sa istim rezultatom, odredite prioritne dimenzije koje su navedene pod Organizaciona spremnost pre prelaska na Etiku i Spremnost za upravljanje, Spremnost za poslovnu vrednost, Spremnost podataka, a zatim Spremnost infrastrukture. 


Hvala vam što ste se podvrgli AIRI ocenjivanju.

 

Molimo vas da nas kontaktirate ukoliko imate neka pitanja u vezi sa AIRI, želite da više saznate o našim programima, ili vam je potreban dodatni savet kako da poboljšate zrelost vaše organizacije za veštačku inteligenciju.